മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കും ഈ സൂറത്ത് ഹദ് യ ചെയ്യുക...
Subscribe to get more videos :