അറഫാ ദിവസം അസർ നിസ്കാര ശേഷം ഈ ദിക്ർ 100 വട്ടം ചൊല്ലുക
Subscribe to get more videos :