അറഫാ ദിനത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ആരും മറന്ന് പോകരുത് ഇതാണ് ആ ദുആ
Subscribe to get more videos :