അല്ലാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാം ?


Subscribe to get more videos :