ഈ ഇല സ്ത്രീകൾ തലയിൽ തേച്ചാൽ മുടി തഴച്ച് വളരും . നബി (ﷺ)പറഞ്ഞ ഇല


Subscribe to get more videos :