അസ്‌കർ അലിയെ പോലുള്ളവരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഫാറൂഖ് നഈമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്


Subscribe to get more videos :