ഇന്ന് ബുധൻ ഈ ദുആ ചെയ്യാതെ പുറത്തിറങ്ങരുത് 20300 പ്രയാസങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ദിനം സഫറിലെ അവസാനത്തെ ബുധൻ
Subscribe to get more videos :