രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല / കടം വീടും / സന്തോഷം ലഭിക്കും
Subscribe to get more videos :