ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കില്ല ഈ സൂറത്ത് ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ദിവസവും ഓതിയാൽ
Subscribe to get more videos :